คณะกรรมการลงทุน

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมซึ่งประกอบด้วย

กรรมการจํานวนไม่เกิน 4 คน ดังต่อไปนี้ 


1. กรรมการซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่แต่งตั้งโดยบริษัทจัดการกองทุนรวม เพื่อเป็น ตัวแทนของบริษัทจัดการกองทุนรวม จํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

2. กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน หรือตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัท จัดการกำหนดและได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายซึ่งถือหน่วยลงทุน รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของหน่วยลงทุนทั้งหมด จำนวนไม่เกิน 2 คน ทั้งนี้หากผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอราายชื่อของกรรมการลงทุนเกินกว่าจำนวนของกรรมการลงทุนที่กำหนด หรือไม่เสนอรายชื่อของกรรมการลงทุน ให้บริษัทจัดการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งอาจเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน หรือตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุน