มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
30 กันยายน 65 11.2467 797,000,000 8,963,641,084.53
30 มิถุนายน 65 11.2033 797,000,000 8,929,090,406.42
31 มีนาคม 65 11.2833 797,000,000 8,992,824,633.09
31 ธันวาคม 64 11.2406 797,000,000 8,958,754,439.98
30 กันยายน 64 11.8925 797,000,000 9,478,354,693.18
30 มิถุนายน 64 11.8019 797,000,000 9,406,149,940.24
31 มีนาคม 64 11.8535 797,000,000 9,447,266,055.81
31 ธันวาคม 63 11.8229 797,000,000 9,422,876,243.84
30 กันยายน 63 11.8036 797,000,000 9,407,498,924.03
30 มิถุนายน 63 11.6717 797,000,000 9,302,406,568.34
31 มีนาคม 63 11.8047 797,000,000 9,408,388,438.53
29 กุมภาพันธ์ 63 11.7172 797,000,000 9,338,641,745.36
31 มกราคม 63 11.8666 797,000,000 9,457,688,507.08
31 ธันวาคม 62 11.8099 797,000,000 9,412,535,580.40
30 พฤศจิกายน 62 11.8853 797,000,000 9,472,630,799.15
31 ตุลาคม 62 11.7972 797,000,000 9,402,376,358.33
30 กันยายน 62 11.8364 797,000,000 9,433,664,690.02
31 สิงหาคม 62 11.7454 797,000,000 9,361,142,517.15
31 กรกฎาคม 62 11.6481 797,000,000 9,283,536,888.03
30 มิถุนายน 62 11.7005 797,000,000 9,325,308,088.86
31 พฤษภาคม 62 11.7516 797,000,000 9,366,033,193.01
30 เมษายน 62 11.6606 797,000,000 9,293,514,878.62
31 มีนาคม 62 11.5705 797,000,000 9,221,725,793.17
28 กุมภาพันธ์ 62 11.6130 797,000,000 9,255,589,739.24