ติดต่อเรา

ผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

เลขที่ 11 อาคารคิว.เฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
: 02-286-3484 และ 02-679-2155
: 02-286-3585 และ 02-679-2150
Email marketing@lhfund.co.th

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ทาวเวอร์ เอ ชั้น 18 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-470-3201
: 02-470-1996-7
Email info@kasikornbank.com

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 1

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 7 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
: 02-677-7000
: 02-677-7005
Email info@qh.co.th

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 2

บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ชั้น 7 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
: 02-630-6345-9
: 02-630-6353-4
Email marketing@lhfund.co.th

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจบริการหลักทรัพย์

ชั้น 15 ฝั่งปีกเหนือ เลขที่ 9
ถนนพระราม9 แขวงห้วยขาง เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร 10310
: 02-128-2324
: 02-128-4625

ผู้สอบบัญขี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
: 02-264-0777
: 02-264-0789-90

ติดต่อเรา

ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว