โครงสร้างผู้ถือหน่วยลงทุน


สัดส่วนผู้ถือหุ้น

แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น เปอร์เซ็นต์ (หุ้น)