โครงสร้างผู้ถือหน่วยลงทุน


สัดส่วนผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 16 ตุลาคม 2560

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น เปอร์เซ็นต์ (หุ้น)