รายงานการประชุม
09 พ.ค. 66

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

11 พ.ค. 65

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

21 พ.ค. 64

รายงานผลการดำเนินงานแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2564

26 พ.ค. 63

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2563

14 พ.ค. 62

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2562

14 พ.ค. 61

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2561