รายงานการประชุม
26 พ.ค. 63

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2563

14 พ.ค. 62

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2562

14 พ.ค. 61

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2561