ประวัติกองทุน

2555

2 พฤษภาคม 2555

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 16 พ.ค. 2555) สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.55 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 55 ในอัตรา 0.1960 บาทต่อหน่วย

14 มีนาคม 2555

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 23 ก.พ. 2555) สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 54 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 54 ในอัตรา 0.1863 บาทต่อหน่วย

2554

14 ธันวาคม 2554

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 30 พ.ย. 2554 ) สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 54 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 54 ในอัตรา 0.2025 บาทต่อหน่วย

19 กันยายน 2554

รายงานการจดทะเบียนลดทุนและทุนชำระแล้วของ QHPF โดยเงินทุนจดทะเบียนจาก 7,970,000,000 บาท เป็น 7,863,122,300 บาท ทั้งนี้มูลค่าที่ตราไว้ลดลงเป็น 9.8659 บาท

9 กันยายน 2554

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 31 ส.ค. 54) สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 54 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 55 ในอัตรา 0.182 บาทต่อหน่วย

10 มิถุนายน 2554

- ลดทุนจดทะเบียนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 8มี.ค. 54) สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 53 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 53 ในอัตรา 0.1341 บาทต่อหน่วย
- จ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 8มี.ค. 54) สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 53 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 53 ในอัตรา 0.0569 บาทต่อหน่วย

17 มีนาคม 2554

- ลดทุนจดทะเบียนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 8มี.ค. 54) สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 53 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 53 ในอัตรา 0.1341 บาทต่อหน่วย
- จ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 8มี.ค. 54) สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 53 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 53 ในอัตรา 0.0569 บาทต่อหน่วย

2553

9 ธันวาคม 2553

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 24 พ.ย. 53) สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 53 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 53 ในอัตรา 0.1705 บาทต่อหน่วย

6 กันยายน 2553

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 24ส.ค. 53) สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 53 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 53 ในอัตรา 0.1811 บาทต่อหน่วย

4 มิถุนายน 2553

- จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 24 พ.ค. 53) สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 53 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 53 ในอัตรา 0.186 บาทต่อหน่วย
- จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 22 ก.พ. 53) สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 52 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 52 ในอัตรา 0.193 บาทต่อหน่วย

2552

1 ธันวาคม 2552

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 20 พ.ย. 52) สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 52 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 52 ในอัตรา 0.195 บาทต่อหน่วย

3 กันยายน 2552

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 20 ส.ค. 52) สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 52 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 52 ในอัตรา 0.195บาทต่อหน่วย

4 มิถุนายน 2552

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 21 พ.ค. 52) สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 52ถึงวันที่ 31 มี.ค. 52 ในอัตรา 0.195 บาทต่อหน่วย

6 มีนาคม 2552

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 24 ก.พ. 52) สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 51ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 51 ในอัตรา 0.21 บาทต่อหน่วย

2551

3 ธันวาคม 2551

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 20 พ.ย. 51) สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 51 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 51 ในอัตรา 0.183 บาทต่อหน่วย

1 กันยายน 2551

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 20 ส.ค. 51) สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 51 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 51 ในอัตรา 0.188 บาทต่อหน่วย

2 มิถุนายน 2551

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 21 พ.ค. 51) สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 51 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 51 ในอัตรา 0.185 บาทต่อหน่วย

4 มีนาคม 2551

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 20 ก.พ. 51) สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 50 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 50 ในอัตรา 0.20 บาทต่อหน่วย

2550

3 ธันวาคม 2550

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 20 พ.ย. 50) สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 50 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 50 ในอัตรา 0.185 บาทต่อหน่วย

20 พฤศจิกายน 2550

ปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล (สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 50 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 50)

4 กันยายน 2550

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 21 ส.ค. 50) สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 50 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 50 ในอัตรา 0.175 บาทต่อหน่วย

21 สิงหาคม 2550

ปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล (สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 50 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 50)

6 มิถุนายน 2550

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 24 พ.ค. 50) สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค. 49 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 50 ในอัตรา 0.19 บาท ต่อหน่วย

24 พฤษภาคม 2550

ปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล (สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค 49 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 50)

2549

12 ธันวาคม 2549

เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8 ธันวาคม 2549

เข้าลงทุนในทรัพย์สิน

7 ธันวาคม 2549

จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

22 พฤศจิกายน 2549

22 - 30 พ.ย. 2549 ระยะเวลาจองซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก