ภาพรวมกองทุน
ชื่อกองทุน(ไทย)
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์
ชื่อกองทุน(อังกฤษ)
Quality Houses Leasehold Property Fund
ชื่อย่อ
QHPF
ประเภทกองทุน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายการลงทุน
เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป โดยนำเงินที่ได้จากการระดมเงินทุนไปซื้อและ/หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือรับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง และ/หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สิน ที่กองทุนรวมได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ ตลอดจนทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือจำหน่ายทรัพย์สินต่างๆ เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่นและ/หรือหลักทรัพย์อื่นและ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด
เหมาะสำหรับนักลงทุน
เงินที่นำมาลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ควรจะเป็นเงินลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว เนื่องจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทุนรวมซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีรายได้ประจำในรูปของค่าเช่า กองทุนรวมนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรายได้ประจำที่ขึ้นอยู่กับสภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลจากรายได้ที่เกิดจากการดำเนินการของอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกำไรที่อาจได้รับจากการขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันที่ได้รับอนุมัติจัดตั้งกองทุน
7 ธันวาคม 2549
วันที่จดทะเบียนกองทุน
7 ธันวาคม 2549
วันที่เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
12 ธันวาคม 2549
เงินทุนจดทะเบียน
7,863,122,300 บาท
จำนวนหน่วยลงทุน
ไม่เกิน 797 ล้านหน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
9.8659 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการจองซื้อ
50,000 บาท และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 10,000 บาท
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง อย่างไรก็ดีบริษัทจัดการอาจมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลพิเศษเกินกว่า การจ่ายเงินปันผลปีละ 4 ครั้งดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่บริษัทจัดการมีความเห็นว่ามีความจำเป็นและสมควร
(1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ไม่รวมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ประจำรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
(2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได้
การจ่ายเงินปันผลตาม (1) และ (2) บริษัทจัดการจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน(ยกเว้นการจ่ายเงินปันผลหลังจากวันสิ้นรอบบัญชี) ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผล โดยกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระยเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่อยลงทุนทราบเป็นลายลักษณ์ ทั้งนี้ ในการจ่ายเงินปันผลหลังจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มารจ่ายเงินปันผลนั้น
อายุโครงการ/วันสิ้นสุดกองทุน
ไม่กำหนดอายุโครงการ
รายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ลงทุน
กองทุนรวมจะลงทุนในทรัพย์สินโดยการเข้าซื้อ และ/หรือ ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการเช่าในทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก ดังนี้
(ก) ลงทุนในทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ โครงการคิวเฮ้าส์ เพลินจิต โดยการรับโอนสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารสิ่งปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง (ข) ลงทุนในทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ โครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี โดยการรับโอนสิทธิการเช่าที่ดินและกรรมสิทธิ์ในอาคารสิ่งปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง (ค) ลงทุนในทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ โครงการเวฟ เพลส โดยการรับโอนสิทธิการเช่าที่ดินและกรรมสิทธิ์ในอาคารสิ่งปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง
บริษัทจัดการกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)


บริษัท / ราคาประเมินค่าทรัพย์สิน ตอนลงทุนครั้งแรก
ราคาปรับปรุงมูลค่าประเมินของ บริษัท ซีบี ริชร์ด เอลลิส จำกัด
ราคาปรับปรุงมูลค่าประเมินของ บริษัท กรุงเทพประเมินราคาจำกัด
โครงการคิวเฮ้าส์ เพลินจิต
989.5 ล้านบาท
(เก้าร้อยแปดสิบเก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)
878.8 ล้านบาท
(แปดร้อยเจ็ดสิบแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน)
โครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี
5,566.8 ล้านบาท
(ห้าพันห้าร้อยหกสิบหกล้านแปดแสนบาทถ้วน)
5,240.87 ล้านบาท
(ห้าพันสองร้อยสี่สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
โครงการเวฟ เพลส
1,978 ล้านบาท
(หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านบาทถ้วน)
1,876.36 ล้านบาท
(หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกล้านสามแสนหกหมื่นบาทบาทถ้วน)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
- ในการเสนอขายครั้งแรก (ไม่มี)
- ในการเพิ่มทุน (ไม่มี)
2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด (ถ้ามี)
3. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่ยวลงทุน
ผู้ถือหน่ยวลงทุนไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้
4. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน
ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด
5. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
-ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลต่างด้าวหรือเป็นนิติบุคคลต่างประเทศต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อนอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
-ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการดำเนินการใดๆ ตามความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อปี)

ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการรายปี
ไม่เกินร้อยละ 0.2 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 300,000 บาทต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
ก) ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
-ค่าตอบแทนปกติ ร้อยละ 1 ของรายได้จากการดำเนินงาน และร้อยละ 2.4 ของกำไรสุทธิของทรัพย์สินแต่ละทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก
-ค่าตอบแทนพิเศษตามผลประกอบการ เท่ากับร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของทรัพย์สินแต่ละทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก ที่เกิดขึ้นจริงรวมทุกทรัพย์สินลบด้วยกำไรสุทธิของทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรกตามจำนวนที่ประมาณการในแผนการดำเนินงานที่จัดทำโดยบริษัทจัดการ
ข) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุนรวม
-ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุนไม่เกินร้อยละ 0.20 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทิของกองทุนรวม (ถ้ามี)
-ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงินไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่า ของอสังหาริมทรัพย์ที่จะซื้อ เช่า จำหน่าย จ่าย โอน หรือ รับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือของราคาเสนอขายหน่วยลงทุนในการเพิ่มทุนของกองทุนรวม
ค) ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย