ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ผลการดำเนินงานของกองทุนสำหรับปี 2560

ไตรมาส
2/2560
3/2560
4/2560
รายได้ค่าเช่า/ค่าบริการ (พันบาท)
286,850288,805287,213

ผลการดำเนินงานของกองทุนสำหรับปี 2561

ไตรมาส
1/2561
2/2561
3/2561
4/2561
รายได้ค่าเช่า/ค่าบริการ (พันบาท)
293,345295,241300,742300,788

 ผลการดำเนินงานของกองทุนสำหรับปี 2562

ไตรมาส
1/2562
2/2562
3/2562
4/2562
รายได้ค่าเช่า/ค่าบริการ (พันบาท)
303,340309,454309,517328,461

 ผลการดำเนินงานของกองทุนสำหรับปี 2563

ไตรมาส
1/2563
2/2563
3/2563
4/2563
รายได้ค่าเช่า/ค่าบริการ (พันบาท)
301,574289,916289,082

พื้นที่สำนักงานเช่าและอัตราการเช่า , สำนักงาน

โครงการ
พื้นที่ให้เช่าสุทธิ  (ตร.ม.)
ณ 30 มิ.ย. 60
ณ 30 ก.ย. 60
ณ 31 ธ.ค. 60
ณ 31 มี.ค. 61
ณ 30 มิ.ย. 61
ณ 30 ก.ย. 61
ณ 31 ธ.ค. 61
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
คิวเฮ้าส์ ลุมพินี - สำนักงาน
                           57,200
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
เวฟเพลส - สำนักงาน
                           19,063
99%
100%
100%
100%
99%
99%
99%
คิวเฮ้าส์เพลินจิต - สำนักงาน
                           10,855
94%
94%
94%
96%
97%
97%
98%

โครงการ
พื้นที่ให้เช่าสุทธิ  (ตร.ม.)
ณ 31 มี.ค. 62
ณ 30 มิ.ย.62
ณ 30 ก.ย.62
ณ 31 ธ.ค. 62
ณ 31 มี.ค. 63
ณ 30 มิ.ย. 63ณ 30 ก.ย.63
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
คิวเฮ้าส์ ลุมพินี - สำนักงาน
                           57,200
98%
98%98%98%95%94%94%
เวฟเพลส - สำนักงาน
                           19,063
99%
99%100%100%95%92%93%
คิวเฮ้าส์เพลินจิต - สำนักงาน
                           10,855
100%
100%100%100%99%100%99%ร้านค้า

โครงการ
พื้นที่ให้เช่าสุทธิ  (ตร.ม.)
ณ 30 มิ.ย. 60
ณ 30 ก.ย. 60
ณ 31 ธ.ค. 60
ณ 31 มี.ค. 61
ณ 30 มิ.ย.61
ณ 30 ก.ย.61
ณ 31 ธ.ค. 61
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
คิวเฮ้าส์ ลุมพินี - ร้านค้า
                             9,360
95%
95%
94%
95%
94%
94%
94%
เวพเพลส - ร้านค้า
                              5,862
97%
97%
97%
96%
97%
97%
97%


โครงการ
พื้นที่ให้เช่าสุทธิ  (ตร.ม.)
ณ 31 มี.ค. 62
ณ 30 มิ.ย.62
ณ 30 ก.ย.62
ณ 31 ธ.ค. 62
ณ 31 มี.ค. 63
ณ 30 มิ.ย.63
ณ 30 ก.ย.63
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
คิวเฮ้าส์ ลุมพินี - ร้านค้า
                             9,360
98%98%99%99%99%100%99%
เวพเพลส - ร้านค้า
                              5,862
97%
97%
99%98%98%99%
98%