ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ผลการดำเนินงานของกองทุนสำหรับปี 2560

ไตรมาส
2/2560
3/2560
4/2560
รายได้ค่าเช่า/ค่าบริการ (พันบาท)
286,850
288,805
287,213

ผลการดำเนินงานของกองทุนสำหรับปี 2561

ไตรมาส
1/2561
2/2561
3/2561
4/2561
รายได้ค่าเช่า/ค่าบริการ (พันบาท)
293,345
295,241
300,742
300,788

 ผลการดำเนินงานของกองทุนสำหรับปี 2562

ไตรมาส
1/2562
2/2562
3/2562
4/2562
รายได้ค่าเช่า/ค่าบริการ (พันบาท)
303,340
309,454
309,517
328,461

 ผลการดำเนินงานของกองทุนสำหรับปี 2563

ไตรมาส
1/2563
2/2563
3/2563
4/2563
รายได้ค่าเช่า/ค่าบริการ (พันบาท)
301,574
289,916
289,082
287,726

ผลการดำเนินงานของกองทุนสำหรับปี 2564

ไตรมาส
1/2564
2/2564
3/2564
4/2564
รายได้ค่าเช่า/ค่าบริการ(พันบาท)
281,406
270,459
256,930
248,080

ผลการดำเนินงานของกองทุนสำหรับปี 2565

ไตรมาส
1/2565
2/2565
3/2565
4/2565
รายได้ค่าเช่า/ค่าบริการ(พันบาท)
267,526
236,596
240,772
250,118

ผลการดำเนินงานของกองทุนสำหรับปี 2566

ไตรมาส
1/2566
2/2566รายได้ค่าเช่า/ค่าบริการ(พันบาท)
235,426
258,646พื้นที่สำนักงานเช่าและอัตราการเช่า , สำนักงาน

โครงการ
พื้นที่ให้เช่าสุทธิ  (ตร.ม.)
ณ 30 มิ.ย. 60
ณ 30 ก.ย. 60
ณ 31 ธ.ค. 60
ณ 31 มี.ค. 61
ณ 30 มิ.ย. 61
ณ 30 ก.ย. 61
ณ 31 ธ.ค. 61
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
คิวเฮ้าส์ ลุมพินี - สำนักงาน
  57,200
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
เวฟเพลส - สำนักงาน
 19,063
99%
100%
100%
100%
99%
99%
99%
คิวเฮ้าส์เพลินจิต - สำนักงาน
 10,855
94%
94%
94%
96%
97%
97%
98%

โครงการ
พื้นที่ให้เช่าสุทธิ  (ตร.ม.)
ณ 31 มี.ค. 62
ณ 30 มิ.ย.62
ณ 30 ก.ย.62
ณ 31 ธ.ค. 62
ณ 31 มี.ค. 63
ณ 30 มิ.ย. 63
ณ 30 ก.ย.63
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
คิวเฮ้าส์ ลุมพินี - สำนักงาน
  57,200
98%
98%
98%
98%
95%
94%
94%
เวฟเพลส - สำนักงาน
 19,063
99%
99%
100%
100%
95%
92%
93%
คิวเฮ้าส์เพลินจิต - สำนักงาน
 10,855
100%
100%
100%
100%
99%
100%
99%

โครงการ

พื้นที่ให้เช่าสุทธิ  (ตร.ม.)

ณ 31 ธ.ค. 63
ณ 31 มี.ค. 64
ณ 31 มิ. ย.64
ณ 30 ก. ย.64
ณ 31 ธ.ค. 64
ณ 31 มี.ค. 65
ณ 30 มิ.ย. 65
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
คิวเฮ้าส์ ลุมพินี - สำนักงาน
57,200
94%
91%
90%
90%
89%
88%
84%
เวฟเพลส - สำนักงาน
19,063
92%
89%
89%
89%
89%
86%
78%
คิวเฮ้าส์เพลินจิต - สำนักงาน
10,855
99%

100%
99%
99%
100%
98%
97%


โครงการ

พื้นที่ให้เช่าสุทธิ  (ตร.ม.)
ณ 30 ก.ย. 65
ณ 31 ธ.ค. 65
ณ 31 มี.ค. 66
ณ 30 มิ.ย. 66อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า(%)
(%)
(%)
(%)คิวเฮ้าส์ ลุมพินี - สำนักงาน
57,200
82%
81%
80%
80%เวฟเพลส - สำนักงาน
19,063
75%
73%
66%
67%คิวเฮ้าส์เพลินจิต - สำนักงาน
10,855
95%
90%
73%
73%
ร้านค้า

โครงการ
พื้นที่ให้เช่าสุทธิ  (ตร.ม.)
ณ 30 มิ.ย. 60
ณ 30 ก.ย. 60
ณ 31 ธ.ค. 60
ณ 31 มี.ค. 61
ณ 30 มิ.ย.61
ณ 30 ก.ย.61
ณ 31 ธ.ค. 61
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
คิวเฮ้าส์ ลุมพินี - ร้านค้า
                             9,360
95%
95%
94%
95%
94%
94%
94%
เวพเพลส - ร้านค้า
                              5,862
97%
97%
97%
96%
97%
97%
97%

โครงการ
พื้นที่ให้เช่าสุทธิ  (ตร.ม.)
ณ 31 มี.ค. 62
ณ 30 มิ.ย.62
ณ 30 ก.ย.62
ณ 31 ธ.ค. 62
ณ 31 มี.ค. 63
ณ 30 มิ.ย.63
ณ 30 ก.ย.63
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
คิวเฮ้าส์ ลุมพินี - ร้านค้า
                             9,360
98%
98%
99%
99%
99%
100%
99%
เวพเพลส - ร้านค้า
                              5,862
97%
97%
99%
98%
98%
99%
98%

โครงการ
พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (ตร.ม.)
ณ 31 ธ.ค. 63
31 มี.ค. 64
31 มี.ค. 64
30 ก.ย. 64
ณ 31 ธ.ค. 64
ณ 31 มี.ค. 65
ณ 31 มิ.ย. 65
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
คิวเฮ้าส์ ลุมพินี - ร้านค้า
 9,360
100%
99%
99%
98%
99%
96%
96%
เวพเพลส - ร้านค้า
  5,862
99%
99%
99%
100%
99%
97%
97%


โครงการ

พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (ตร.ม.)
ณ 30 ก.ย. 65
ณ 31 ธ.ค. 65
ณ 31 มี.ค. 66
ณ 31 มิ.ย. 66อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า
อัตราการเช่า(%)
(%)
(%)
(%)คิวเฮ้าส์ ลุมพินี - ร้านค้า
 9,360
96%
97%
96%
97%เวพเพลส - ร้านค้า
  5,862
96%
97%
97%
97%