ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
  1. บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งด้วยทุนจดทะเบียน 1.0 ล้านบาทเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2526 โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจรับจ้างก่อสร้างบ้านอย่างครบวงจรบนที่ดินของลูกค้า ต่อมาในปี 2534 บริษัทได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในปี 2536 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 8,883.6 ล้านบาท โดยเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 8,477.3 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทถือเป็นผู้ประกอบธุรกิจชั้นนำในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและให้เช่า รวมทั้งร่วมลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งธุรกิจของบริษัทประกอบด้วยธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดินธุรกิจขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยธุรกิจอาคารที่พักอาศัยให้เช่า(เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ / โรงแรม)ธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่าธุรกิจรับจ้างบริหารอาคารสำนักงาน อาคารที่พักอาศัยให้เช่า อาคารชุดพักอาศัย และบ้านที่พักอาศัยให้เช่า ธุรกิจการลงทุน และธุรกิจอื่นๆ

  2. บริษัท คิว. เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อปี 2538 มีทุนจดทะเบียนจำนวน 96 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 76.8 ล้านบาท ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้บริหารจัดการโรงแรม อาคารสำนักงาน และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ และรับจ้างบริหารให้แก่โครงการของกลุ่มบริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม มาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี ภายใต้แบรนด์ “เซ็นเตอร์ พอยท์”