ชื่อกองทุน
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ (QHPF)
วันที่ได้รับอนุมัติจัดตั้งกองทุน
15 พฤศจิกายน 2549
วันจดทะเบียน
12 ธันวาคม 2549
มูลค่าการเข้าลงทุนครั้งแรก
7,970 ล้านบาท
จำนวนหน่วยลงทุน
797 ล้านหน่วย
ผู้จัดการกองทุน
บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Fund)
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

1. บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (QH)
2.บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (QHI)

โครงการคิวเฮ้าส์ เพลินจิต

         โครงสร้างการลงทุน


                     1. ลักษณะการลงทุน
เช่าที่ดินและอาคารรวมถึงระบบสาธารณูปโภคพร้อมทั้งส่วนควบคุมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

                  2. เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ / เจ้าของกรรมสิทธิ์


                          - ที่ดิน
บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
                          -  อาคาร
บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
                          - ระบบสาธารณูปโภคพร้อมทั้งส่วนควบ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
                     3. ระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่า

                          - ที่ดิน
30 ปี
                          -  อาคาร
30 ปี
                          - ระบบสาธารณูปโภคพร้อมทั้งส่วนควบ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
30 ปี
                        ระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับจากวันที่กองทุนรวมได้จดทะเบียนสิทธิการเช่าภายใต้สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และระบบสาธารณูปโภค พร้อมทั้งส่วนควบคุมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
                     4. ราคาที่กองทุนรวมเข้าลงทุน
ไม่เกิน 819 ล้านบาท

โครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี

         โครงสร้างการลงทุน


                     1.  ลักษณะการลงทุน
ซื้ออาคารและระบบสาธารณูปโภคพร้อมทั้งส่วนควบ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และรับโอนสิทธิการเช่าที่ดิน

                     2. เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ / เจ้าของกรรมสิทธิ์


                          - ที่ดิน (รวม 6 แปลง)
1. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา (จำนวน 3 แปลง)

2. นายอุทัยพันธ์ จาติกวณิช (จำนวน 2 แปลง)

3. นางสิริมา, นายชาย นายชาญ และนางสาวกรกฎ ศรีวิกรม์ (จำนวน 1 แปลง)
                          -  อาคาร
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์
                          - ระบบสาธารณูปโภคพร้อมทั้งส่วนควบ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์

                     3. ระยะเวลาการเช่าคงเหลือตามสัญญาเช่าที่ดิน

ประมาณ 29 ปี (นับจากวันที่ 30 มิถุนายน  2549) โดยสัญญาเช่าดังกล่าวสิ้นสุด ณ วันที่31 ธันวาคม 2578
                     สัญญาเช่าที่ดินของ โครงการ คิวเฮ้าส์ ลุมพินี ดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยสัญญาเช่าในส่วนแรกมีกำหนด 30 ปีนับจากวันที่ 1 มกราคม 2541 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2570 ซึ่งได้จดทะเบียนการเช่ากับกรมที่ดินเรียบร้อยแล้ว เมื่อสัญญาเช่าในส่วนแรกเหลืออายุการเช่าเพียง 22 ปี คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องได้จดทะเบียนการเช่าในอนาคต โดยการขอจดทะเบียนเพิ่มอีกเป็นเวลา 8 ปีนับจาก วันที่ 1 มกราคม 2571 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2578 โดยกำหนดให้สัญญาเช่าในส่วนที่สองมีผลนับแต่วันที่สัญญาเช่าในส่วนแรกครบกำหนดแล้ว

                    ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้น การเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีระยะเวลาสามารถกำหนดระยะเวลาเช่าได้เพียงครั้งละไม่เกิน 30 ปี และเมื่อสิ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วจะต่อสัญญาอีกก็ได้แต่ต้องไม่เกิน 30 ปีนับแต่วันต่อสัญญา ดังนั้น สัญญาเช่าทั้งสองฉบับดังกล่าวข้างต้นอาจได้รับการพิจารณาว่าเป็นการกำหนดระยะเวลาการเช่าเกินกว่า 30 ปี และมีผลใช้บังคับได้เพียง 30 ปี เท่านั้นซึ่งจะส่งผลให้กองทุนรวมมีสิทธิใช้ประโยชน์ในโครงการ คิวเฮ้าส์ ลุมพินี ได้อีกเพียงประมาณ 21 ปี (นับจากวันที่ 30 มิถุนายน 2549)  และกองทุนรวมอาจไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ให้เช่าได้
                     4. ราคาที่กองทุนรวมเข้าลงทุน
ไม่เกิน 5,102 ล้านบาท


โครงการเวฟ เพลส

         โครงสร้างการลงทุน

                        1. ลักษณะการลงทุน
ซื้ออาคารและระบบสาธารณูปโภคพร้อมทั้งส่วน  ควบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และรับโอนสิทธิการ   เช่าที่ดิน

                     2. เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ / เจ้าของกรรมสิทธิ์


                          - ที่ดิน (รวม 2 แปลง)
1. นางนวลสิริ แย้มสะอาด (จำนวน 1 แปลง)

2. นางคนึงนิจ เตโชฬาร (จำนวน 1 แปลง)
                          -  อาคาร
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์
                          - ระบบสาธารณูปโภคพร้อมทั้งส่วนควบ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์

                     3. ระยะเวลาการเช่าคงเหลือตามสัญญาเช่าที่ดิน

ประมาณ  24 ปี (นับจากวันที่ 30  มิถุนายน 2549) โดยสัญญาเช่าดังกล่าวสิ้นสุด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2573
                        4. ราคาที่กองทุนรวมเข้าลงทุน
ไม่เกิน 1,772 ล้านบาท