ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
22 พ.ย. 65

แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

11 พ.ย. 65

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)

11 พ.ย. 65

รายละเอียดทรัพย์สิน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์

11 พ.ย. 65

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

11 พ.ย. 65

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

27 ต.ค. 65

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 5/2565 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

15 ก.ย. 65

แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 กันยายน 2565

26 ส.ค. 65

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 4/2565 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

11 ส.ค. 65

รายละเอียดทรัพย์สิน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์

11 ส.ค. 65

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)

11 ส.ค. 65

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

11 ส.ค. 65

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)

19 ก.ค. 65

แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565

22 มิ.ย. 65

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 3/2565 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

17 พ.ค. 65

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)

17 พ.ค. 65

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

13 พ.ค. 65

รายละเอียดทรัพย์สิน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์

11 พ.ค. 65

การนำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ขึ้นเว็บไซ

05 พ.ค. 65

แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 26 เมษายน 2565

29 เม.ย. 65

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

12 เม.ย. 65

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2/2565 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

05 เม.ย. 65

การนำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565 ขึ้นเว็บไซต์ของกองทุน

05 เม.ย. 65

การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติด

24 มี.ค. 65

การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติด

24 มี.ค. 65

แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2565

28 ก.พ. 65

งบการเงินรายปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)

28 ก.พ. 65

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1/2565 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

28 ก.พ. 65

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

28 ก.พ. 65

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

14 ก.พ. 65

รายละเอียดทรัพย์สิน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์

14 ม.ค. 65

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยเสนอวาระและคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วย ปี 2565

23 ธ.ค. 64

การเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหน่วยทรัสต์/กองทุน ในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2565

08 ธ.ค. 64

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 6/2564 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

12 พ.ย. 64

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)

12 พ.ย. 64

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

03 พ.ย. 64

แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 กันยายน 2564

28 ต.ค. 64

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 5/2564 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

27 ส.ค. 64

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 4/2564 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน (แก้ไข)

26 ส.ค. 64

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 4/2564 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

13 ส.ค. 64

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)

13 ส.ค. 64

รายละเอียดทรัพย์สิน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์

13 ส.ค. 64

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)

13 ส.ค. 64

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

13 ก.ค. 64

แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

24 มิ.ย. 64

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 3/2564 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

24 พ.ค. 64

การเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานและสรุปประเด็นคำถามและคำตอบจากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถือหน่วยจา

21 พ.ค. 64

การนำสรุปรายงานผลการดำเนินงานแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2564 ขึ้นเว็บไซต์ของกองทุน

14 พ.ค. 64

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)

14 พ.ค. 64

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

14 พ.ค. 64

รายละเอียดทรัพย์สิน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์

26 เม.ย. 64

การนำหนังสือแจ้งผลการดำเนินงานของกองทุนประจำปี 2563 แทนการจัดประชุมประจำปีของผู้ถือหน่วยลงทุน ขึ้นเว

20 เม.ย. 64

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2/2564 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

05 เม.ย. 64

การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2564 (แก้ไขวันเข้าถึงข้อมูลเอกสาร)

26 มี.ค. 64

การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติ

24 มี.ค. 64

แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 มีนาคม 2564

25 ก.พ. 64

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45) (แก้ไข)

25 ก.พ. 64

งบการเงินรายปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)

25 ก.พ. 64

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

23 ก.พ. 64

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1/2564 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

11 ก.พ. 64

รายละเอียดทรัพย์สิน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์

02 ก.พ. 64

แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดขอ

28 ธ.ค. 63

การเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหน่วยทรัสต์/กองทุน ในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2564

08 ธ.ค. 63

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 6/2563 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

13 พ.ย. 63

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

13 พ.ย. 63

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

13 พ.ย. 63

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)

08 ต.ค. 63

แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 กันยายน 2563

06 ต.ค. 63

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 5/2563 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

20 ส.ค. 63

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 4/2563 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

17 ส.ค. 63

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20 (แก้ไข)

14 ส.ค. 63

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

14 ส.ค. 63

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)

14 ส.ค. 63

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)

14 ส.ค. 63

รายละเอียดทรัพย์สิน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์

14 ส.ค. 63

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

14 ส.ค. 63

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)(แก้ไข)

15 ก.ค. 63

แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 (แก้ไข PDF)

14 ก.ค. 63

แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

25 มิ.ย. 63

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 3/2563 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

27 พ.ค. 63

แจ้งการเปลี่ยนแปลงการเปิดเผยข้อมูลกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ (QHPF)

26 พ.ค. 63

การนำสรุปรายงานผลการดำเนินงานแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2563 ขึ้นเว็บไซต์ของกองทุน

18 พ.ค. 63

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)

18 พ.ค. 63

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

30 เม.ย. 63

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

29 เม.ย. 63

แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนในวันที่ 23 เมษายน 2563

24 เม.ย. 63

การนำหนังสือแจ้งผลการดำเนินงานของกองทุนประจำปี 2562 แทนการจัดประชุมประจำปีของผู้ถือหน่วยลงทุน ขึ้นเว

09 เม.ย. 63

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2/2563 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

30 มี.ค. 63

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

30 มี.ค. 63

การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติ

27 มี.ค. 63

การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติ

04 มี.ค. 63

แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

02 มี.ค. 63

งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)

02 มี.ค. 63

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45) (แก้ไข)

02 มี.ค. 63

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

28 ก.พ. 63

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

13 ก.พ. 63

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1/2563 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

13 ก.พ. 63

รายละเอียดทรัพย์สิน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์

31 ม.ค. 63

การเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหน่วยทรัสต์/กองทุน ในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2563

30 ม.ค. 63

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

30 ธ.ค. 62

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

02 ธ.ค. 62

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 6/2562 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

29 พ.ย. 62

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

15 พ.ย. 62

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (แก้ไข)

14 พ.ย. 62

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)

14 พ.ย. 62

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

29 ต.ค. 62

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ( เพิ่มเติม )

29 ต.ค. 62

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

08 ต.ค. 62

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 5/2562 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

30 ก.ย. 62

รายงาน NAV_QHPF 30 สิงหาคม 2562

14 ส.ค. 62

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)

14 ส.ค. 62

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)

09 ส.ค. 62

รายละเอียดทรัพย์สิน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์

31 ก.ค. 62

รายงาน NAV_QHPF 30 มิถุนายน 2562

22 ก.ค. 62

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 4/2562 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

28 มิ.ย. 62

รายงาน NAV_QHPF 31 พฤษภาคม 2562

05 มิ.ย. 62

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 3/2562 (แก้ไข PDF)

04 มิ.ย. 62

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 3/2562

30 พ.ค. 62

รายงาน NAV_QHPF 30 เมษายน 2562

15 พ.ค. 62

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)

15 พ.ค. 62

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)

14 พ.ค. 62

การนำรายงาน AGM/2562 ขึ้นเว็บไซต์ของกองทุน

30 เม.ย. 62

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2562

30 เม.ย. 62

รายงาน NAV_QHPF 31 มีนาคม 2562

02 เม.ย. 62

การนำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2562 ขึ้นเว็บไซต์

29 มี.ค. 62

รายงาน NAV_QHPF 28 กุมภาพันธ์ 2562

27 มี.ค. 62

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2/2562 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

14 มี.ค. 62

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2562

28 ก.พ. 62

งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)

28 ก.พ. 62

รายงาน NAV_QHPF 31 มกราคม 2562

28 ก.พ. 62

สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2561 _QHPF

12 ก.พ. 62

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1/2562 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

11 ก.พ. 62

รายละเอียดทรัพย์สิน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์

30 ม.ค. 62

รายงาน NAV_QHPF 31 ธันวาคม 2561

02 ม.ค. 62

สิทธิในการเสนอเพิ่มวาระ

28 ธ.ค. 61

รายงาน NAV_QHPF 30 พฤศจิกายน 2561

28 ธ.ค. 61

การเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหน่วยกองทุน ในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2562

30 พ.ย. 61

รายงาน NAV_QHPF 31 ตุลาคม 2561

30 พ.ย. 61

แต่งตั้งคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์

28 พ.ย. 61

กำหนดการจ่ายเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

14 พ.ย. 61

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)

14 พ.ย. 61

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 (เพิ่มเติม)

14 พ.ย. 61

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)

30 ต.ค. 61

รายงาน NAV_QHPF 30 กันยายน 2561

04 ต.ค. 61

กำหนดการจ่ายเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

04 ต.ค. 61

กำหนดการจ่ายเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

28 ก.ย. 61

รายงาน NAV_QHPF 31 สิงหาคม 2561

28 ก.ย. 61

รายงาน NAV_QHPF 31 สิงหาคม 2561

30 ส.ค. 61

รายงาน NAV_QHPF 31 กรกฎาคม 2561

14 ส.ค. 61

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)

14 ส.ค. 61

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)

10 ส.ค. 61

รายละเอียดทรัพย์สิน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์

03 ส.ค. 61

กำหนดการจ่ายเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

26 ก.ค. 61

รายงาน NAV_QHPF 30 มิถุนายน 2561

29 มิ.ย. 61

รายงาน NAV_QHPF 31 พฤษภาคม 2561

19 มิ.ย. 61

แจ้งการลาออกของคณะกรรมการลงทุน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์

04 มิ.ย. 61

กำหนดการจ่ายเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

30 พ.ค. 61

รายงาน NAV_QHPF 30 เมษายน 2561

22 พ.ค. 61

แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 18 เมษายน 2561

15 พ.ค. 61

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)

15 พ.ค. 61

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)

14 พ.ค. 61

การนำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2561 ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท

30 เม.ย. 61

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2561

30 เม.ย. 61

รายงาน NAV_QHPF 31 มีนาคม 2561

09 เม.ย. 61

การนำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2561 ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท

29 มี.ค. 61

กำหนดการจ่ายเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

28 มี.ค. 61

รายงาน NAV_QHPF 28 กุมภาพันธ์ 2561

21 มี.ค. 61

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2561

02 มี.ค. 61

รายงาน NAV_QHPF 31 มกราคม 2561

28 ก.พ. 61

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560_QHPF

28 ก.พ. 61

งบการเงินประจำปี 2560

14 ก.พ. 61

กำหนดการจ่ายเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

09 ก.พ. 61

รายละเอียดทรัพย์สิน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์

29 ธ.ค. 60

รายงาน NAV_QHPF 30 พฤศจิกายน 2560

30 พ.ย. 60

รายงาน NAV_QHPF 31 ตุลาคม 2560

13 พ.ย. 60

งบการเงินไตรมาส 3/2560

15 ส.ค. 60

สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2560

15 ส.ค. 60

งบการเงินไตรมาส 2/2560

09 ส.ค. 60

รายละเอียดทรัพย์สิน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์

04 เม.ย. 60

รายงาน NAV_QHPF 28 กุมภาพันธ์ 2560

01 มี.ค. 60

รายงาน NAV_QHPF 31 มกราคม 2560

30 ม.ค. 60

รายงาน NAV_QHPF 31 ธันวาคม 2560

04 ม.ค. 60

รายงาน NAV_QHPF 30 พฤศจิกายน 2560

01 ธ.ค. 59

รายงาน NAV_QHPF 31 ตุลาคม 2559

19 ต.ค. 59

รายงาน NAV_QHPF 30 กันยายน 2559

21 ก.ย. 59

รายงาน NAV_QHPF 31 สิงหาคม 2559

01 ก.ย. 59

รายงาน NAV_QHPF 31 กรกฎาคม 2559

28 ก.ค. 59

รายงาน NAV_QHPF 30 มิถุนายน 2559

06 ก.ค. 59

แจ้งการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ (QHPF)

28 มิ.ย. 59

รายงาน NAV_QHPF 31 พฤษภาคม 2559

30 พ.ค. 59

รายงาน NAV_QHPF 30 เมษายน 2559

29 เม.ย. 59

รายงาน NAV_QHPF 31 มีนาคม 2559

08 เม.ย. 59

Notification of the modification in QHPF's dividend payment policy

08 เม.ย. 59

Notification of the dividend payment and book closing date

23 มี.ค. 59

รายงาน NAV_QHPF 29 กุมภาพันธ์ 2559

02 มี.ค. 59

รายงาน NAV_QHPF 31 มกราคม 2559

28 ม.ค. 59

รายงาน NAV_QHPF 31 ธันวาคม 2558

30 ธ.ค. 58

รายงาน NAV_QHPF 30 พฤศจิกายน 2558

25 พ.ย. 58

รายงาน NAV_QHPF 31 ตุลาคม 2558

29 ต.ค. 58

แจ้งการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ (QHPF)

16 ต.ค. 58

รายงาน NAV_QHPF 30 กันยายน 2558

28 ก.ย. 58

รายงาน NAV_QHPF 31 สิงหาคม 2558

18 ส.ค. 58

รายงาน NAV_QHPF 31 กรกฎาคม 2558

16 ก.ค. 58

รายงาน NAV_QHPF 30 มิถุนายน 2558

18 มิ.ย. 58

รายงาน NAV_QHPF 31 พฤษภาคม 2558

25 พ.ค. 58

รายงาน NAV_QHPF 30 เมษายน 2558

17 เม.ย. 58

รายงาน NAV_QHPF 31 มีนาคม 2558

20 มี.ค. 58

รายงาน NAV_QHPF 28 กุมภาพันธ์ 2558

25 ก.พ. 58

รายงาน NAV_QHPF 31 มกราคม 2558

03 ก.พ. 58

รายงาน NAV_QHPF 31 ธันวาคม 2557

15 ม.ค. 58

รายงาน NAV_QHPF 31 ธันวาคม 2557

24 ธ.ค. 57

รายงาน NAV_QHPF 30 พฤศจิการยน 2557

13 พ.ย. 57

รายงาน NAV_QHPF 31 ตุลาคม 2557

13 ต.ค. 57

รายงาน NAV_QHPF 30 กันยายน 2557

12 ก.ย. 57

รายงาน NAV_QHPF 31 สิงหาคม 2557

25 ส.ค. 57

รายงาน NAV_QHPF 31 กรกฎาคม 2557

28 ก.ค. 57

รายละเอียดทรัพย์สิน_QHPF

23 ก.ค. 57

รายงาน NAV_QHPF 30 มิถุนายน 2557

19 มิ.ย. 57

รายงาน NAV_QHPF 31 พฤษภาคม 2557

21 พ.ค. 57

รายงาน NAV_QHPF 30 เมษายน 2557

24 เม.ย. 57

รายงาน NAV_QHPF 31 มีนาคม 2557

08 เม.ย. 57

แจ้งการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์

13 มี.ค. 57

รายงาน NAV_QHPF 28 กุมภาพันธ์ 2557

18 ก.พ. 57

รายงาน NAV_QHPF 31 มกราคม 2557

24 ม.ค. 57

รายละเอียดทรัพย์สิน_QHPF

14 ม.ค. 57

รายงาน NAV_QHPF 31 ธันวาคม 2556

17 ธ.ค. 56

รายงาน NAV_QHPF 30 พฤศจิกายน 2556

13 พ.ย. 56

รายงาน NAV_QHPF 31 ตุลาคม 2556

12 พ.ย. 56

สรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2556 : QHPF

24 ต.ค. 56

การจ่ายเงินปันผล 3-2013

16 ต.ค. 56

รายงาน NAV_QHPF 30 กันยายน 2556

16 ก.ย. 56

รายงาน NAV_QHPF 31 สิงหาคม 2556

08 ส.ค. 56

สรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2556 : QHPF

17 ก.ค. 56

แจ้งรายละเอียดทรัพย์สิน QHPF SET 30 Jun 2013

15 ก.ค. 56

รายงาน NAV_QHPF 30 มิถุนายน 2556

21 มิ.ย. 56

รายงาน NAV_QHPF 31 พฤษภาคม 2556

15 พ.ค. 56

รายงาน NAV_QHPF 30 เมษายน 2556

23 เม.ย. 56

รายงาน NAV_QHPF 31 มีนาคม 2556

19 มี.ค. 56

LHFUND 162-2556 แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ QHPF

18 มี.ค. 56

รายงาน NAV_QHPF 28 กุมภาพันธ์ 2556

22 ม.ค. 56

รายละเอียดทรัพย์สิน_QHPF_2556

27 ธ.ค. 55

รายงาน NAV_QHPF 30 พฤศจิกายน 2555

06 ธ.ค. 55

แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยรายใหญ่ 10 อันดับ

14 พ.ย. 55

สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3/2555

31 ต.ค. 55

รายงาน NAV_QHPF 31 ตุลาคม 2555

30 ก.ย. 55

รายงาน NAV_QHPF 30 กันยายน 2555

26 ก.ย. 55

แต่งตั้งคณะกรรมการลงทุน_QHPF

19 ก.ย. 55

แจ้งลดค่าธรรมเนียมการจัดการ_QHPF

06 ก.ย. 55

แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยรายใหญ่ 10 อันดับ

31 ส.ค. 55

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2555

14 ส.ค. 55

สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2-2555

31 ก.ค. 55

รายงาน NAV_QHPF 31 กรกฎาคม 2555

17 ก.ค. 55

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2555

20 มิ.ย. 55

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2555

07 มิ.ย. 55

แจ้งมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ ครั้งที่ 1/2555

22 พ.ค. 55

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 เมษายน 2555

14 พ.ค. 55

ผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)

14 พ.ค. 55

แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ

02 พ.ค. 55

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2555

02 พ.ค. 55

ประกาศจ่ายปันผล QHPF Q1/2555

02 พ.ค. 55

รายละเอียดทรัพย์สินของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์

23 เม.ย. 55

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 มีนาคม 2555

29 มี.ค. 55

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

15 มี.ค. 55

การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการส่งหนังสือ (แก้ไขวันปิดสมุดทะเบียนและกำหนดการ)

09 มี.ค. 55

ขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน (QHPF) ครั้งที่ 1/2555

06 มี.ค. 55

แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ

06 มี.ค. 55

การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการส่งหนังสือ

27 ก.พ. 55

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 มกราคม 2555

13 ก.พ. 55

งบการเงินไตรมาสที่ 4/2554

09 ก.พ. 55

รายละเอียดทรัพย์สินของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์

09 ก.พ. 55

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)

28 ธ.ค. 54

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554

28 ธ.ค. 54

ประกาศจ่ายปันผล QHPF Q4/2554

13 ธ.ค. 54

แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ

29 พ.ย. 54

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 30 พ.ย. 2554 ) สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่

23 พ.ย. 54

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2554

22 พ.ย. 54

การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทของ

14 พ.ย. 54

ประกาศจ่ายปันผล QHPF Q3/2554

14 พ.ย. 54

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ (QHPF)

11 พ.ย. 54

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2554

25 ต.ค. 54

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 กันยายน 2554

25 ต.ค. 54

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)

23 ก.ย. 54

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2554

19 ก.ย. 54

การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ "QHPF"

16 ก.ย. 54

แจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล,ต. รับทราบการลดเงินทุนจดทะเบียนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ (Q

13 ก.ย. 54

แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ

26 ส.ค. 54

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2554

16 ส.ค. 54

ประกาศจ่ายปันผล QHPF Q2/2554

11 ส.ค. 54

รายละเอียดทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์

10 ส.ค. 54

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)

10 ส.ค. 54

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2554

10 ส.ค. 54

แจ้งการลาออกของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์

21 ก.ค. 54

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2554

04 ก.ค. 54

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2554

15 มิ.ย. 54

แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ

12 พ.ค. 54

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 เมษายน 2554

12 พ.ค. 54

ประกาศจ่ายปันผล QHPF Q1/2554

22 เม.ย. 54

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 มีนาคม 2554

22 เม.ย. 54

แต่งตั้งคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์

22 เม.ย. 54

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2554

22 เม.ย. 54

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)

24 ก.พ. 54

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

24 ก.พ. 54

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 มกราคม 2554

24 ก.พ. 54

รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับแรก

24 ก.พ. 54

แจ้งมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม QHPF ครั้งที่ 1/2554

19 พ.ย. 53

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2553

10 พ.ย. 53

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)

27 ต.ค. 53

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2553

27 ต.ค. 53

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 กันยายน 2553

27 ต.ค. 53

ประกาศจ่ายปันผล QHPF Q3/2553

17 ก.ย. 53

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน

06 ก.ย. 53

แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ

24 ส.ค. 53

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2553

11 ส.ค. 53

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2010

21 ก.ค. 53

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2553

21 ก.ค. 53

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ไตรมาสที่2(F45-1)

21 ก.ค. 53

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลและวันปิดสมุดทะเบียน

21 ก.ค. 53

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ QHPF

30 มิ.ย. 53

แจ้งมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

07 มิ.ย. 53

รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับแรก

07 มิ.ย. 53

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2553

04 มิ.ย. 53

ขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2553

10 พ.ค. 53

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 เมษายน 2553

10 พ.ค. 53

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันและวันปิดสมุดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิ

21 เม.ย. 53

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 มีนาคม 2553

21 เม.ย. 53

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ไตรมาสที่1(F45-1)

21 เม.ย. 53

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2010

05 เม.ย. 53

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553

04 เม.ย. 53

ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ QHPF

04 เม.ย. 53

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2009

04 เม.ย. 53

งบการเงินรายปี 2009

04 เม.ย. 53

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 มกราคม 2553

04 เม.ย. 53

แจ้งการย้ายที่ทำการบริษัทจัดการ กองทุน QHPF

04 เม.ย. 53

รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับแรก

04 เม.ย. 53

ชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินกว่า 20%

17 ก.พ. 53

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ไตรมาสที่4 (F45-1)

25 ม.ค. 53

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2552

25 ม.ค. 53

ประกาศจ่ายเงินปันผลไตรมาสต์ 4/2552 QHPF

25 ธ.ค. 52

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

09 ธ.ค. 52

ประกาศจ่ายเงินปันผลไตรมาสต์ 3/2552 QHPF

28 ต.ค. 52

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 กันยายน 2552

28 ต.ค. 52

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2552

28 ต.ค. 52

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ไตรมาสที่3(F45-1)

30 ก.ย. 52

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2552

24 ส.ค. 52

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2552

06 ส.ค. 52

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2552

05 ส.ค. 52

ประกาศจ่ายเงินปันผลไตรมาสต์ 2/2552 QHPF

16 ก.ค. 52

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2552

16 ก.ค. 52

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ไตรมาสที่2(F45-1)

18 มิ.ย. 52

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2552

21 พ.ค. 52

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 เมษายน 2552

07 พ.ค. 52

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2552

21 เม.ย. 52

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 มีนาคม 2552

21 เม.ย. 52

ประกาศจ่ายเงินปันผลไตรมาสต์ 1/2552 QHPF

24 มี.ค. 52

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552

09 มี.ค. 52

รายงานผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก

27 ก.พ. 52

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 มกราคม 2552

06 ก.พ. 52

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45-1)

22 ม.ค. 52

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2551

22 ม.ค. 52

ประกาศจ่ายเงินปันผลไตรมาสต์ 4/2551 QHPF

22 ม.ค. 52

งบการเงินรายปี 2008

29 ธ.ค. 51

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551

02 ธ.ค. 51

ประกาศจ่ายเงินปันผลไตรมาสต์ 3/2552 QHPF

24 พ.ย. 51

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2551

07 พ.ย. 51

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ไตรมาสที่3(F45-1)

06 พ.ย. 51

ประกาศจ่ายปันผลครั้งที่ 7 QHPF

06 พ.ย. 51

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2008

17 ต.ค. 51

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 กันยายน 2551

17 ก.ย. 51

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2551

01 ก.ย. 51

แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 20 สิงหาคม 2551

19 ส.ค. 51

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2551

06 ส.ค. 51

ชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินกว่า 20%

05 ส.ค. 51

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ไตรมาสที่2(F45-1)

23 ก.ค. 51

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2551

23 ก.ค. 51

ประกาศจ่ายปันผล ครั้งที่ 6 QHPF

23 ก.ค. 51

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2008

23 มิ.ย. 51

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2551

29 พ.ค. 51

รายงานผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก

28 พ.ค. 51

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 เมษายน 2551

07 พ.ค. 51

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ไตรมาสที่1(F45-1)

29 เม.ย. 51

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 มีนาคม 2551

29 เม.ย. 51

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2008

29 เม.ย. 51

ประกาศจ่ายปันผลครั้งที่ 5 QHPF

28 มี.ค. 51

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551

04 มี.ค. 51

รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก

22 ก.พ. 51

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 มกราคม 2551

06 ก.พ. 51

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ประจำปี(F45-1)

05 ก.พ. 51

งบการเงินประจำปี 2550

05 ก.พ. 51

ชี้แจงผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเกินกว่า 20%

05 ก.พ. 51

ประกาศจ่ายปันผลครั้งที่4 QHPF

05 ก.พ. 51

F/S Yearly 2007 (Adj. date in Report of Independent Auditor)

30 ม.ค. 51

ประกาศมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2550

แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2565