โครงการคิวเฮ้าส์ เพลินจิต

ที่ตั้ง ถ.เพลินจิต สิทธิการเช่าสิ้นสุด 8 ธ.ค. 2579 พื้นที่รวม 11,744 ตร.ม. 

โครงการคิวเฮ้าส์ เพลินจิต เป็นอาคารสำนักงานซึ่งสร้างเสร็จเมื่อปี 2541 โดยตั้งอยู่ ณ เลขที่ 598 ถนนเพลินจิตแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน ซึ่งอยู่ในเขตศูนย์กลางธุรกิจและตั้งอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้า (BTS) สถานีเพลินจิต ตั้งอยู่บนที่ดินที่มีเนื้อที่ทั้งหมด  1 ไร่งาน 63 ตารางวา หรือ 2,252 ตารางเมตร โดยมีทั้งหมด 18 ชั้นและมีชั้นใต้ดิน 3 ชั้น ซึ่งมีพื้นที่รวม 22,520 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่ให้เช่าสุทธิทั้งหมด 10,825 ตารางเมตร และพื้นที่ในชั้น B1 ถึงชั้น B3 และชั้น 1 ถึง ชั้น 4 เป็นพื้นที่สำหรับจอดรถโดยสามารถจอดรถได้ประมาณ 171 คัน


โครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี

ที่ตั้ง สี่แยกวิทยุ สิทธิการเช่าสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2578 พื้นที่รวม 68,272 ตร.ม.

              โครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เป็นอาคารสำนักงานซึ่งสร้างเสร็จเมื่อเดือนมีนาคมปี 2549 ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร ซึ่งอยู่ในเขตศูนย์กลางธุรกิจ และตั้งอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สถานีลุมพินี ตั้งอยู่บนที่ดินซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด 8 ไร่ 18.5 ตารางวา หรือ 12,874 ตารางเมตร ประกอบ ด้วยอาคาร 2 อาคาร มีทางเชื่อมต่อกันที่ชั้น G โดยอาคารหนึ่งเป็นอาคารสำนักงานสูง 38 ชั้น และอีกอาคารหนึ่งเป็นอาคารศูนย์การค้าสูง 4 ชั้น และมีชั้นใต้ดินทั้งหมด 5 ชั้น มีด้านหน้าติดกับถนนสาทรใต้และด้านข้างติดกับถนนพระราม 4 ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร อาคารของโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินีมีพื้นที่รวม 134,123 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่ให้เช่าสุทธิ 68,272 ตารางเมตร โดยพื้นที่ให้เช่าสุทธิประกอบด้วยพื้นที่ให้เช่าอาคารสำนักงานจำนวน 58,894 ตารางเมตร และเป็นพื้นที่ให้เช่าอาคารศูนย์การค้าจำนวน 9,378 ตารางเมตร และพื้นที่ในชั้น B1 ถึงชั้น B5 เป็นพื้นที่สำหรับจอดรถ โดยสามารถจอดรถได้ประมาณ 985 คัน

โครงการเวฟ เพลส

ที่ตั้ง สี่แยกเพลินจิต สิทธิการเช่าสิ้นสุด 1 ต.ค. 2573 พื้นที่รวม 24,886 ตร.ม.

              โครงการเวฟ เพลส เป็นอาคารสำนักงานซึ่งสร้างเสร็จเมื่อปี 2542 ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 55 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน ซึ่งอยู่ในเขตศูนย์กลางธุรกิจและสามารถเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) สถานีเพลินจิต โดยทางเดินเชื่อม ณ ชั้น 2 ของอาคาร ตั้งอยู่บนที่ดินซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด 2 ไร่ 3 งาน 99 ตารางวา หรือ 4,796 ตารางเมตร โดยมีทั้งหมด 21 ชั้นและมีชั้นใต้ดิน 2 ชั้น ซึ่งมีพื้นที่รวม 46,675 ตารางเมตรโดยเป็นพื้นที่ให้เช่าสุทธิทั้งหมด 24,886 ตารางเมตร โดยอาคารสามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 ส่วนหลักประกอบด้วย