ข้อมูลกองทุน
ผู้จัดการกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
เลขที่ 11 อาคารคิว.เฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02-286-3484 , 02-679-2155
โทรสาร : 02-286-3585 , 02-679-2150

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ทาวเวอร์ เอ ชั้น 18 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 02-470-3201
โทรสาร : 02-470-1996-7

ผู้บริหารอสังหาริมทรัย์
1. บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 7 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้   แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  10120
โทรศัพท์ : 02-677-7000
โทรสาร : 02-677-7005
2. บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชั้น 7 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้   แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  10120
โทรศัพท์ :
02-630-6345-9
โทรสาร : 02-630-6353-4

นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สายปฏิบัติการธุรกรรมทางการเงินและหลักทรัพย์อาคาร 2 ชั้น 3 เลขที่ 1060
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-128-2324-9
โทรสาร : 02-256-2406

ผู้สอบบัญขี
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์  193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-264-0777
โทรสาร : 02-264-0789-90